Forum.Gniezno.com.pl
Forum internetowe Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - Tablice próbne a interpretacja prawna urzędu

Mik3sz - Pią Wrz 19, 2008 10:29
Temat postu: Tablice próbne a interpretacja prawna urzędu
Witam


Spotykam sie ostatnio z niesamowicie rozbieżnymi interpretacjami przepisów prawa prezentowanych przez urzędy publiczne. Dziś sprawa tymczasowych tablic rejestracyjnych zwanych "próbnymi".

Nasz kochany "Wydział" żąda od petentów chcących uzyskać tablice "na przejazd" dokumentów opłat celno-skarbowych, tlumaczen itp, co jak sugerują jego pracownicy w rozmowach prywatnych jest nie do konca zgodne z prawem. Okazuje się, że w tej samej Polsce Wydziały Komunikacji kilku(nastu) powiatów nie okreslają tak restrykcyjnych żądań, do uzyskania tymczasowych tablic rejestracyjnych wystarczy wniosek zainteresowanego.

Moja propozycja dotyczy obustronnego "zadowolenia". Ponowna analiza przepisu i "ewentualna" jego modyfikacja w uproszczeniu procedury odniesie niewspółmierne korzyści zarówno dla Starostwa jak i dla potencjalnych zainteresowanych. Uzyskując legalne próbne tablice rejestracyjne osoba posiadająca niezarejestrowane na terenie kraju auto nie musi jak w chwili obecnej naruszać prawa, może legalnie poruszać się takim pojazdem. O ile korzystniej dla importerów byłoby uzyskanie polskich tablic tymczasowych i sprowadzanie pojazdów na takich tablicach bez konieczności uzyskiwania tablic w krajach EU, bez stresu.
Podobno urzędy stają się przyjazne dla petentów - nasza lokalizacja w zagłębiu importu aut również nie jest bez znaczenia.

Proszę o przemyślenie propozycji a przede wszystkim o ponowne przeanalizowanie przepisu.

Niby Polske mamy jedną ale każdy urząd ma własną.

Dane dotyczące przykładu z innego powiatu udostępnię osobom zainteresowanym w drodze prywatnej.

Starostwo Powiatowe - Sro Paź 01, 2008 08:33

Odpowiadając na wątpliwości związane z czasową rejestracją pojazdów informuję, że procedura rejestracji pojazdów jest uregulowana w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz kilkunastu rozporządzeniach wykonawczych wydanych na podstawie przedmiotowej ustawy.
Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu zostały określone w art. 72 w/w ustawy. Zgodnie z przywołanym przepisem prawa rejestracji pojazdu dokonuje się na podstawie:
1. dowodu własności pojazdu lub dokumentu potwierdzającego powierzenie pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 5;
2. karty pojazdu, jeżeli była wydana;
3. wyciągu ze świadectwa homologacji albo odpisu decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane;
4. zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeżeli jest wymagane;
5. dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
6. dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego i jest rejestrowany po raz pierwszy;
6. a) dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju, jeżeli samochód osobowy został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego i jest rejestrowany po raz pierwszy;
7. (uchylony);
8. zaświadczenia wydanego przez właściwy organ potwierdzający:
a. uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzanych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub
b. brak obowiązku, o którym mowa w lit. a
jeżeli sprowadzany pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy, z zastrzeżeniem ust. 1a;
9. dowodu wpłaty, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, lub oświadczenia o podleganiu obowiązkowi zapewniania sieci zbierania pojazdów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 tej ustawy, albo faktury zawierającej takie oświadczenie, jeżeli pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy.
1a. W przypadku gdy sprowadzany pojazd, który nie był zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub nie podlegał obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego, jest przedmiotem dostawy dokonanej przez podatnika podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dokonaniem pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a, może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwotą podatku od towarów i usług potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego podatnika, pod warunkiem że odsprzedaż pojazdów stanowi przedmiot działalności tego podatnika.
2. Wymagania ust. 1 nie dotyczą:
1. pojazdu, który był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie ust. 1 pkt 3;
2. pojazdu zakupionego po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub na rzecz jednostki samorządu terytorialnego - w zakresie ust. 1 pkt 2 i 5;
3. pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - w zakresie ust. 1 pkt 5;
4. (nieobowiązuje)
5. pojazdu wycofanego czasowo z ruchu - w zakresie ust. 1 pkt 5; w tym przypadku zamiast dowodu rejestracyjnego wymaga się przedstawienia decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;
6. pojazdu innego niż określony w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - w zakresie ust. 1 pkt 9.
2a. W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.

Powyższy przepis, ani żaden inny przepis prawa materialnego nie wyłącza obowiązku przedkładania dokumentów celno-skarbowych oraz tłumaczeń dokumentów zagranicznych w przypadku rejestracji pojazdu na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 2 ustawy czyli m. in. rejestracji czasowej pojazdu na przejazd.

Powyższe znajduje również uzasadnienie w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Procedura rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy określona jest w § 1 ust. 7 załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia i przewiduje przedstawienie m. in. dowodów opłat celno-skarbowych.
§ 2 ust. 4 cyt. załącznika określa warunki rejestracji czasowej pojazdu w celu przejazdu i wprost nakazuje stosowanie przepisów określonych w § 1 ust. 7 (jak wykazano powyżej przepisy te dotyczą m.in. konieczności wykonania przez organ rejestrujący kserokopii dokumentów potwierdzających spełnienie obowiązków celno- skarbowych).

Reasumując, w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie ma możliwości odstąpienia od obowiązku przedkładania dokumentów celno-skarbowych, tłumaczeń itd. w przypadku czasowej rejestracji pojazdu.

Małgorzata Pietrzak-Sikorska
Dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group