Forum internetowe Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona głównaPortal Gniezno.com.plPytania i odpowiedziUżytkownicyGrupyStatystykiRejestracjaZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Jaki jest Wasz program dla miasta Gniezna?
Autor Wiadomość
nansen 
nansen

Dołączył: 23 Lis 2007
Posty: 682
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 12:01   Jaki jest Wasz program dla miasta Gniezna?

Jaki jest Wasz program dla miasta Gniezna? No właśnie ? Puszycie sie w mediach , co chwila konferencje o du.ie Maryni a wizji rozwoju miasta jak nie widać , tak nie widać . Dajcie chłopaki głos .
 
     
Łukasz Naczas 
Radny Miasta Gniezna


Wiek: 37
Dołączył: 29 Paź 2007
Posty: 318
Skąd: Gniezno
Wysłany: Sro Sty 12, 2011 05:57   PROGRAM SLD DLA GNIEZNA

PROGRAM WYBORCZY SLD NA KADENCJĘ 2010-1014 - bardzo proszę:

Sojusz Lewicy Demokratycznej wspólnie z partiami lewicy społecznej, związkami zawodowymi i organizacjami pozarządowymi – sygnatariuszami gnieźnieńskiego porozumienia „Lewica Razem” w wyborach samorządowych 2010 przedstawiają mieszkańcom Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego program

CZŁOWIEK – DOM – PRACA

Nasz program jest wynikiem konsultacji społecznych. Opiera się na wiedzy i doświadczeniu, jakie zdobyliśmy w pracy samorządowej. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej jako koalicja społeczna koncentruje się na człowieku, jego indywidualnych i społecznych potrzebach.
Samorząd z silną reprezentacją lewicy jest najbliżej ludzkich spraw.


PIERWSZY FILAR NASZEGO DZIAŁANIA
CZŁOWIEK
To mieszkańcom naszych gmin i Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Województwa Wielkopolskiego ma służyć systematyczna poprawa jakości życia.
Za ważne uznajemy wspieranie edukacji opartej na tolerancji, wolności wyboru i kształtowania postaw obywatelskich we współdziałaniu z rodzicami
i młodzieżą.
W obszarze edukacji dążyć będziemy do poprawy warunków nauki uczniów i pracy nauczycieli poprzez:
• modernizacje klas dla sześciolatków objętych obowiązkiem szkolnym w 2012 r., w tym zapewnienie każdemu dziecku szafki na książki,
• budowę nowych hal sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 oraz hali sportowej dla potrzeb uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Gnieźnie przy ul. Sobieskiego i boiska wielofunkcyjnego w Trzemesznie,
• doposażenie szkół prowadzonych przez gminy i powiat w nowoczesne pomoce naukowe (m.in. tablice interaktywne),
• poszerzenie systemu stypendialnego dla uczniów,
• kontynuację termomodernizacji placówek oświatowych z dotacji krajowych i funduszy z UE,
• stworzenie możliwości korzystania z ciepłych posiłków w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach programu rządowego,
• przywrócenie szkolnej opieki medycznej
• zakończenie budowy Centrum Sportu Szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Gnieźnie (boisko ORLIK),
• stworzenie w każdej placówce oświatowej stanowiska bezpłatnego dostępu do internetu dla uczniów
• wspieranie władz samorządowych gmin powiatu gnieźnieńskiego w budowie hal sportowych w Czerniejewie, Witkowie i gminie Gniezno,
• zwiększenie ilości zajęć pozalekcyjnych przy wykorzystywaniu funduszy celowych i europejskich,
• wspieranie niepublicznych form edukacji oraz inicjatyw pozarządowych
w zakresie oświaty pozaszkolnej (m.in. Uniwersytetu Trzeciego Wieku).
Naszym priorytetem jest wzmacnianie akademickości Gniezna. Jako radni będziemy:
• wspierać finansowo z budżetu miasta Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego rozwój bazy dydaktycznej oraz system stypendialny dla studentów i młodych pracowników naukowych Kolegium Europejskiego UAM i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,
• głosować za przekazaniem nieodpłatnie gruntów i nieruchomości na potrzeby rozwoju gnieźnieńskich uczelni publicznych,
• tworzyć warunki do stałego osiedlania się w Gnieźnie kadry naukowej wyższych uczelni,
• wspierać rozwój kultury wśród społeczności akademickiej poprzez organizację festiwali, koncertów i imprez plenerowych.
Radni lewicy będą aktywnie wspierać policję, straż pożarną i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców oraz rozbudowywać monitoring w newralgicznych miejscach Gniezna. Opowiadamy się za wspieraniem finansowym z budżetu powiatu ochotniczych straży pożarnych będących w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym oraz organizacji społecznych działających na rzecz profilaktyki i bezpieczeństwa, zwłaszcza wśród kobiet, dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
Naszym celem jest podniesienie jakości usług świadczonych przez spółki komunalne. Uważamy, że firmy komunalne powinny być własnością miasta. Będziemy dążyć do zwiększenia efektywności funkcjonowania spółek komunalnych poprzez ich modernizację, zakupy nowoczesnego sprzętu i wyposażenia głównie ze środków europejskich. Uważamy, że działania te zagwarantują mieszkańcom miasta najlepszą jakość usług, za możliwie najniższą cenę.
Współczesna lewica troszczy się o środowisko. Będziemy sprzyjać inwestycjom zmierzającym do modernizacji oczyszczalni ścieków, rozbudowy sieci kanalizacyjnej, sieci ciepłowniczej miasta Gniezna, budowę dla mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego i wrzesińskiego zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych w Lulkowie z funduszy unijnych. Opowiadamy się za rozbudową systemu segregacji odpadów komunalnych oraz promocją edukacji ekologicznej. Będziemy dalej wspierać rozwój i funkcjonowanie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
Na jakość życia mieszkańców wpływa równy dostęp do kultury. Gniezno i powiat gnieźnieński powinny kontynuować organizację dużych imprez kulturalnych, widowisk historycznych, które są jednocześnie promocją naszej „małej ojczyzny”. Dołożymy wszelkich starań, aby przedsięwzięcia kulturalne miały charakter masowy i przybierały formę bezpłatnego uczestnictwa.
Samorządowe instytucje kultury winny poszerzać ofertę kulturalną w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu biedy. W tym celu należy min. kontynuować modernizację Miejskiego Ośrodka Kultury oraz dofinansować ze środków powiatu funkcjonujące w gminach zespoły artystyczne (np. Świerszcze, Strzecha czy chóry).
Radni SLD w samorządach opowiadają się za szerokim porozumieniem dla sportu. Wspierać będziemy działalność klubów sportowych, placówek oświatowych i organizacji społecznych, które promują zdrowotne, wychowawcze i integracyjne walory sportu. Kluby sportowe i imprezy sportowe uważamy za ważny element promocji gmin i powiatu gnieźnieńskiego. W celu poprawy warunków uprawiania sportu oraz zwiększenia dostępności mieszkańców do obiektów sportowych zamierzamy:
• kontynuować modernizacje stadionu „Mieszka” i gnieźnieńskiego „Startu”,
• przeprowadzić remont hal przy ul. Paczkowskiego i ul. Cymsa w Gnieźnie,
• uruchomić w Gnieźnie wypożyczalnie rowerów,
• wspierać samorząd powiatowy w budowie hali sportowej dla młodzieży szkolnej, przy ul. Sobieskiego w Gnieźnie,
• kontynuować w Gnieźnie i rozszerzać na gminy i powiat formułę 3-letnich umów na dofinansowanie klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach związkowych,
• wspierać finansowo z budżetu powiatu kluby sportowe w gminach, które uczestniczą w rozgrywkach polskich związków sportowych,
• wybudować nową halę widowiskowo-sportową w Gnieźnie przy ul. Paczkowskiego,
• zwiększyć środki finansowe na stypendia sportowe dla zawodników i wprowadzić stypendia dla trenerów,
• wspierać podnoszenie kwalifikacji instruktorskich i trenerskich nauczycieli WF oraz uzyskiwanie uprawnień sędziowskich,
• pomagać gminom w budowie małych obiektów sportowych na wsiach oraz boisk wielofunkcyjnych.


DRUGI FILAR POLITYKI SAMORZĄDOWEJ
DOM
Samorząd silniej wspierany finansowo przez państwo musi dążyć do ograniczenia sfer ubóstwa, przeciwdziałać wykluczeniu z powodu starości, niepełnosprawności czy braku pracy oraz silniej wspomagać rodzinę.
W celu wspierania rodziny dążyć będziemy do:
• zwiększenia liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach,
• wzrostu środków samorządowych na zakup podręczników szkolnych oraz organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach,
• zwiększenia ilości programów profilaktyki zdrowotnej adresowanych do dzieci i młodzieży oraz osób zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi,
• dofinansowania z budżetów samorządowych rozbudowy i modernizacji szpitala powiatowego oraz zakupu sprzętu medycznego ratującego życie,
• uruchomienia całodziennego Klubu Seniora,
• podniesienia standardów usług opiekuńczych i rozszerzenia programów dożywiania w szczególności dla osób samotnych,
• budowy przez miasto mieszkań komunalnych i socjalnych oraz prowadzenia remontów mieszkań komunalnych,
• zwiększenia ilości samorządowych świetlic socjoterapeutycznych wspierających dzieci w procesie edukacji i wychowania oraz zagospodarowania czasu wolnego,
• kontynuowania w Gnieźnie i prowadzenia w gminach bezpłatnych porad prawników i specjalistów wspierających rodzinę.
Gnieźnieńska lewica będzie w samorządzie wspierać systemową opiekę nad bezdomnymi, dążąc do rozwoju schroniska dla bezdomnych prowadzonego przez organizację pozarządową.
Opowiadamy się za pełną integracją osób niepełnosprawnych w środowiskach lokalnych. Urzędy i jednostki samorządowe muszą być przyjazne dla mieszkańców (m.in. załatwianie spraw przez internet).

TRZECI FILAR PROGRAMU WYBORCZEGO
PRACA
Skuteczną walką z bezrobociem zwłaszcza wśród młodzieży i osób będących w szczególnej trudnej sytuacji na rynku pracy można prowadzić przez rozwój, inwestycje i zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej gmin, aktywne formy wsparcia bezrobotnych oraz lepsze dostosowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.
W ciągu najbliższych 4 lat przewidujemy:
• zagospodarowanie gospodarcze terenów przy Dworcu PKP w Gnieźnie,
• budowę parkingów buforowych w Gnieźnie,
• modernizację targowiska miejskiego,
• poszerzenie bezpłatnego szerokopasmowego Internetu (docelowo wszystkie gminy),
• budowę i remonty ulic, dróg gminnych i powiatowych, chodników oraz ścieżek rowerowych,
• systematycznie weryfikować kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych uwzględniając potrzeby rynku pracy i wzmacniać kształcenie zawodowe we współpracy z przedsiębiorcami,
• wspomagać bezrobotnych w ich aktywizacji za pośrednictwem środków unijnych i Funduszu Pracy,
• wspierać różne formy zatrudnienia socjalnego w podmiotach ekonomii społecznej (m.in. spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe, kluby pracy),
• powołać Powiatowe Centrum Integracji Społecznej przygotowujące osoby z wykluczenia społecznego do samodzielnej egzystencji i pracy,
• rozszerzenie zakresu działania Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego o działania skierowane do przedsiębiorców społecznych,
• prowadzić dalsze starania w celu uruchomienia stref gospodarczych oraz gnieźnieńskiej podstrefy ekonomicznej,
• wspierać podmioty gospodarcze, które będą zamierzały tworzyć na terenie miasta Gniezna i gmin powiatu gnieźnieńskiego nowe atrakcje dla turystów,
• wspomagać grupy producentów rolnych, gospodarstwa agroturystyczne i ekologiczne,
• pomagać rolnikom i przetwórcom w wykorzystywaniu funduszy europejskich,
• dofinansować z budżetu powiatu organizacje szkoleń rolniczych i badania gleb,
• zabiegać w samorządzie wojewódzkim o większe środki finansowe na konserwację melioracji i cieków wodnych,
• prowadzić dalszą rewitalizację obszarów poprzemysłowych i powojskowych,
• utworzyć nowe miejsca postojowe dla taksówek w Gnieźnie,
• wybudować ścieżkę edukacyjną w Dolinie Pojednania oraz skatepark dla młodzieży,
• usprawnić sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach oraz ruch drogowy,
• atrakcyjniej zagospodarować Rynek Główny (m.in. fontanna),
• silniej promować miasto, gminy i powiat oraz podmioty gospodarcze i lokalne produkty oraz usługi,
• poszerzyć współpracę z gminami w ramach powiatu i województwa w obronie istniejących miejsc pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach publicznych zabiegając jednocześnie o siedziby nowych instytucji i firm,
• przyśpieszyć uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe.


Mieszkańcy miasta Gniezna, gmin: Gniezno, Trzemeszno, Witkowo, Kłecko, Czerniejewo, Kiszkowo, Mieleszyn, Niechanowo i Łubowo!

Nasz program wyborczy „Człowiek – Dom – Praca” będziemy realizować konsekwentnie w dialogu społecznym z mieszkańcami i ich wspólnotami lokalnymi zrzeszonymi w radach osiedlowych, radach sołeckich, związkach zawodowych, organizacjach społecznych, rodzinnych ogrodach działkowych oraz zrzeszeniami przedsiębiorców i spółdzielców.
Lewica będzie z determinacją wspierać funkcjonowanie i rozwój organizacji pozarządowych. Opowiadamy się za przejrzystymi ale uproszczonymi zasadami zlecenia zadań samorządowych wraz z środkami finansowymi oraz wsparciem logistycznym dla organizacji społecznych.
Deklarujemy gotowość do współpracy przy realizacji Naszego Programu z wszystkimi, którzy uzyskają mandaty radnych Rad Gmin i Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 12
Copyright Gniezno.com.pl ©
Wszelkie prawa zastrzeżone.
2002 - 2013

Polityka prywatności

Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację regulaminu

Polecamy:
Agencja Interaktywna www.by.pl | Gniezno.com.pl |

Gniezno.com.pl jest firmą niezależną oraz samofinansującą i nie korzysta ze wsparcia środków publicznych; rządowych, samorządowych ani UE.

Właścicielem Gniezno.com.pl oraz Forum.Gniezno.com.pl jest firma Patryk Pawlak Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, 62-200 Gniezno zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z kapitałem zakładowym w kwocie 5000 złotych w całości opłaconym. KRS: 0000475702, NIP: 7842490681, REGON: 302504149

Forum.Gniezno.com.pl stanowi integralną część portalu Gniezno.com.pl i z tego tytułu wszystkie elementy serwisu objęte są ochroną prawną. Powielanie, kopiowanie i wykorzystywanie jakiejkolwiek części jest dozwolone wyłącznie do celów osobistych. Wykorzystywanie do celów komercyjnych tylko za zgodą Gniezno.com.pl z zastrzeżeniem, iż nie mogą być one w żaden sposób modyfikowane.
Wypowiedzi użytkowników forum są ich prywatnymi opiniami. Gniezno.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi naruszające dobra osób trzecich ani za prawdziwość informacji przedstawianych przez użytkowników. Korzystający z forum ponoszą wyłączną odpowiedzialność za czyny i zachowania naruszające prawo i skutki takich zachowań.
Serwis Gniezno.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, ogłoszeń oraz informacji dostarczonych przez osoby trzecie.

Nasze serwisy:
Gniezno.com.pl | Agencja Interaktywna www.by.pl | Forum.Gniezno.com.pl

Informacje:
Kontakt | Reklama | Regulamin | Osoby odpowiedziane za forum | Załóż swój dział | Zostań moderatorem

Realizacja: Gniezno.com.pl & Agencja Interaktywna www.by.pl