Forum internetowe Gniezna i Powiatu Gnieźnieńskiego
Strona głównaPortal Gniezno.com.plPytania i odpowiedziUżytkownicyGrupyStatystykiRejestracjaZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Ceny biletów - Rada Miasta przeciwko interesom mieszkańców!
Autor Wiadomość
john_wayne1 
głupota jest nieuleczalna...


Wiek: 36
Dołączył: 27 Maj 2007
Posty: 677
Skąd: ghetto
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 15:29   Ceny biletów - Rada Miasta przeciwko interesom mieszkańców!

Witam!
Postanowiłem przekleić informację, która pojawiła się na facebooku - dotycząca uchwały niezgodnej z prawem.
https://www.facebook.com/...225514767489305


NIEZGODNA Z PRAWEM UCHWAŁA O PODWYŻCE CEN BILETÓW MPK w GNIEŹNIE!

Świadome działanie radnych Miasta Gniezna na szkodę mieszkańców stwarza uzasadnione wątpliwośći, czy rzeczywiście radni reprezentują i działają w imieniu mieszkańców, którzy ich wybrali!

--------------------------​--------------------------​--------
...Radni z Olsztyna mogą sobie podać rękę z radnymi z Gniezna - wprowadzają zmiany taryfy niezgodne z przepisami i uderzające w portfele mieszkańców
http://olsztyn.wm.pl/5780...#8203;l-za.html
--------------------------​--------------------------​--------
Wątpliwości słusznego naliczania dopłaty za bilet kupowany u kierowcy Wojewoda Zachodniopomorski miał już w 2004 roku. Radni Miasta Szczecinka byli w szoku... i musieli uchwałę zmienić
http://www.szczecinek.net...nt.php?sid=1107
--------------------------​--------------------------​--------
Wniosek o wszczęcie przez Wojewodę Dolnośląskiego postępowania nadzorczego złożył radna Ewa Szymańska. Wojewoda przyznał jej rację i kwestionowane postanowienia uchwały uchylił.
http://www.otolegnica.com/​news.php?id=65216
--------------------------​--------------------------​--------
Artykuł z Lublina, sugerujący - i słusznie, późniejsze uchylenie uchwały Rady Miasta, w zakresie dopłat do biletów
http://www.dziennikwschod...203;2F268923858
--------------------------​--------------------------​--------
Radni SLD w Kołobrzegu nie tylko zagłosowali przeciwko uchwale ustalającej opłatę dodatkową za bilet kupiony u kierowcy MPK ale zaskarżyli ją u wojewody! Wojewoda oczywiście uchylił nieprawidłowe przepisy.
http://www.strefabiznesu....761.htm​l
==========================​====
W okolicy Gniezna, także Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Swarzędzu dolicza do biletu kupowanego u kierowcy. Taryfę uregulowała Rada Miasta Swarzędza. Zainteresowanym polecam kontakt z Kancelarią Prawną.==========================================

dokładny list: wezwanie Rady Miasta Gniezna do uchylenia uchwały.


"WEZWANIE OD USUNIĘCIA NARUSZENIA

Niniejszym, działając w imieniu własnym, jak i interesie mieszkańców miasta Gniezna, korzystających z usług komunikacji miejskiej, na podstawie przepisu art. 101 ust. 1 i nast. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2010.40.230), w związku z art. 35 k.p.a., wzywam Radę Miasta Gniezna do niezwłocznego uchylenia uchwały nr VIII/64/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/394.2005 Rady Miasta z dnia 24 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia, określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przewozów oraz zasad świadczenia usług przewozowych, jako sprzecznej z obowiązującymi przepisami prawa. Załącznik nr 1 – opłaty za publiczny przewóz osób, zwierząt i rzeczy środkami komunikacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Gnieźnie, zmieniony przedmiotową Uchwałą nr VIII/64/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku, jest bowiem niezgodny z art. 8 ust. 1 oraz art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. 2001.112.654). Kwestionowana Uchwała nr VIII/64/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku bezzasadnie reguluje możliwość powiększenia ceny każdego biletu sprzedawanego w autobusie, z wyjątkiem biletów rodzinnych i weekendowych, o „opłatę manipulacyjną” w wysokości 0,40 złotych (§ 3 ust. 4 Załącznika nr 1). Wskazana w przepisie art. 8 ustawy o cenach norma kompetencyjna wyznacza organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego zakres spraw podlegających regulacji w treści wydawanej uchwały, polegający wyłącznie na ustaleniu cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami na terenie gminy. W konsekwencji powyższego nie sposób przyjąć, by powyżej wskazany przepis, na który powołuje się Rada Miasta Gniezna w kwestionowanej Uchwale nr VIII/64/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku, upoważniał do ustanawiania cen za usługę zakupu biletu u kierującego autobusem. Zakres przedmiotowy Uchwały nr VIII/64/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 roku, podjętej na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o cenach uprawnia jedynie do ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz przewozu taksówkami, nie zaś zastosowania prowizji przy dystrybucji biletów jednorazowych przez kierowcę autobusu. Powyższe twierdzenia znajdują uzasadnienie w dotychczasowym orzecznictwie sądowoadministracyjnym, jak również rozstrzygnięciach nadzorczych wojewodów. W wyroku z dnia 8 grudnia 2005 roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. (sygn. akt: II SA/Go 648/05) stwierdzono, iż „za tę samą usługę nie mogą być wprowadzone różne ceny w zależności od miejsca zakupu biletu. Cena dotyczy wyłącznie przewozu i nie może być uzależniona od miejsca zakupu biletu, bo miejsce to nie ma wpływu na usługę przewozu”. W ramach Rozstrzygnięcia Nadzorczego z dnia 2 maja 2011 roku Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Legnicy w identycznym zakresie, w jakim kwestionowana jest rzeczona Uchwała nr VIII/64/2011, uznając, iż „żaden przepis nie upoważnia Rady Miasta do ustanawiania cen za usługę zakupu biletu u kierującego pojazdem”, powołując się przy tym na treść wyroku z dnia 23 marca 2011 roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt: III SA/Wr 604/10). Podobnie odniósł się do rzeczonej niezgodności Wojewoda Lubelski w Rozstrzygnięciu Nadzorczym z dnia 1 marca 2009 roku stwierdzając, iż „organy stanowiące nie mogą ustalać żadnego rodzaju prowizji stosowanych przy dystrybucji biletów jednorazowych”. Powyższe potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 7 lipca 2009 roku (sygn. akt: III SA/Lu 274/09), uznając ustalenie marży przy dystrybucji biletów jednorazowych za działalność komercyjną.
Jednocześnie należy wskazać, iż przyjęta w Załączniku nr 1 do Uchwały nr VIII/64/2011 „opłata manipulacyjna” nie uwzględnia zniżek przysługujących pasażerom na podstawie ulgi ustawowej i samorządowej. Tak więc, pasażer uprawniony do ulgi nie będzie mógł z niej skorzystać kupując bilet bezpośrednio u kierowcy autobusu, co w konsekwencji jest niezgodne chociażby z art. 188 ust. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 05.164.1365), z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. 02.42.371), uprawniających studentów i kombatantów do korzystania z 50 % ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej.Nadto, w powszechnie udostępnianej taryfie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o. o. w Gnieźnie, znajdującej się w punkcie sprzedaży biletów przy ul. Lecha w Gnieźnie, wewnątrz autobusów MPK Sp. z o. o. w Gnieźnie, jak i na przystankach autobusowych brak jest informacji o rzeczonej „opłacie manipulacyjnej”, co w sposób świadomy i całkowicie bezzasadny dezinformuje potencjalnych pasażerów, rażąco naruszając ich interes prawny.Jednocześnie należy podkreślić, iż wskazany wyżej przepis art. 8 ust. 1 ustawy o cenach nie stanowi podstawy prawnej do podjęcia przez Radę Miasta uchwały ustalającej cennik opłat w komunikacji zbiorowej organizowanej jedynie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Gnieźnie, lecz wszystkich przewoźników funkcjonujących na rynku usług komunikacji zbiorowej na terenie Miasta Gniezna. Powołany wyżej przepis reguluje bowiem obowiązek Rady Miasta do ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami na terenie gminy miejskiej, obowiązujących wszystkich przewoźników, nie zaś jedynie wybranych. Powyższe potwierdza Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 lipca 2005 roku (sygn. akt: I OSK 130/05), oraz w wyroku z dnia 6 stycznia 2010 roku (sygn. akt: II GSK 273/09), jak również bogate orzecznictwo Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. W tym zakresie Uchwała Rady Miasta nie spełnia wyżej wskazanego ustawowego warunku.Prócz tego przyjąć należy, iż kwestionowana Uchwała nr VIII/64/2011 reguluje ceny publicznego przewozu osób, zwierząt i rzeczy poza terenem gminy miejskiej Gniezna (np. przejazd z miejscowości Obora uregulowany w § 1 ust. 6 Załącznika nr 1), co w ewidentny sposób narusza przepisy art. 8 ust. 1 ustawy o cenach. Rada Miasta Gniezna nie jest uprawniona do regulowania cen za usługi przewozu transportu zbiorowego w innej gminie.Mając na względzie powyższe, Uchwała nr VIII/64/2011, w trybie art. 91 ustawy o samorządzie gminnym, winna zostać uznana za nieważną i w konsekwencji uchylona.Na marginesie informuję, iż nie kwestionuję zasadności podwyższenia cen biletów, albowiem rzeczywiście od daty wejścia w życie poprzedniej taryfy opłat (wrzesień 2008 roku) mógł nastąpić znaczny wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem MPK Sp. z o. o. w Gnieźnie. Niemniej jednak uchwalanie przez Radę Miasta Gniezna opłat za przewóz komunikacją miejską w sposób rażąco niezgodny z prawem uznać należy za niedopuszczalne. Świadome działanie przez radnych Miasta Gniezna na szkodę mieszkańców stwarza uzasadnione wątpliwości, czy rzeczywiście radni reprezentują i działają w imieniu mieszkańców, którzy ich wybrali.
Wnoszę o niezwłoczne uchylenie rzeczonej Uchwały, bądź usunięcie wskazanych niezgodności, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania administracyjnego, jak również zainicjowania postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Tomasz Dzionek"
 
     
Patryk 
Administrator

Wiek: 41
Dołączył: 12 Maj 2007
Posty: 668
Skąd: Gniezno
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 22:47   

http://gniezno.com.pl/wia...a_z_prawem.html
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 12
Copyright Gniezno.com.pl ©
Wszelkie prawa zastrzeżone.
2002 - 2013

Polityka prywatności

Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację regulaminu

Polecamy:
Agencja Interaktywna www.by.pl | Gniezno.com.pl |

Gniezno.com.pl jest firmą niezależną oraz samofinansującą i nie korzysta ze wsparcia środków publicznych; rządowych, samorządowych ani UE.

Właścicielem Gniezno.com.pl oraz Forum.Gniezno.com.pl jest firma Patryk Pawlak Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, 62-200 Gniezno zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z kapitałem zakładowym w kwocie 5000 złotych w całości opłaconym. KRS: 0000475702, NIP: 7842490681, REGON: 302504149

Forum.Gniezno.com.pl stanowi integralną część portalu Gniezno.com.pl i z tego tytułu wszystkie elementy serwisu objęte są ochroną prawną. Powielanie, kopiowanie i wykorzystywanie jakiejkolwiek części jest dozwolone wyłącznie do celów osobistych. Wykorzystywanie do celów komercyjnych tylko za zgodą Gniezno.com.pl z zastrzeżeniem, iż nie mogą być one w żaden sposób modyfikowane.
Wypowiedzi użytkowników forum są ich prywatnymi opiniami. Gniezno.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi naruszające dobra osób trzecich ani za prawdziwość informacji przedstawianych przez użytkowników. Korzystający z forum ponoszą wyłączną odpowiedzialność za czyny i zachowania naruszające prawo i skutki takich zachowań.
Serwis Gniezno.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam, ogłoszeń oraz informacji dostarczonych przez osoby trzecie.

Nasze serwisy:
Gniezno.com.pl | Agencja Interaktywna www.by.pl | Forum.Gniezno.com.pl

Informacje:
Kontakt | Reklama | Regulamin | Osoby odpowiedziane za forum | Załóż swój dział | Zostań moderatorem

Realizacja: Gniezno.com.pl & Agencja Interaktywna www.by.pl